GDPR

Integritetspolicy NN Entreprenad & VVS AB

Din integritet är viktig för oss, på ett förtroendefullt sätt hanterar vi personuppgifter om dig med hög integritet. Vår policy har vi sammanställt i denna skrift som vi kan komma att uppdatera, den uppdaterade versionen kommer alltid att publiceras på vår hemsida.

Personuppgifter vi behandlar om dig

De uppgifter vi på NN Entreprenad & VVS AB samlar in är typiskt sett namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, och i förekommande fall personnummer, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer och BRF Org.nr. samt andra uppgifter som du lämnar till oss vid kontakt med NN Entreprenad & VVS AB.

Syfte med behandling av personuppgifter

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är fullgörandet av vårt avtal med dig och därtill kopplade frågor före, under och efter utförandet av avtalad tjänst. Vi kan också komma att behandla uppgifter på grund av att det är nödvändigt för bevakning och tillvaratagande av rättigheter hänförliga till avtalet liksom för upprätthållandet av affärsrelationen. 

I förekommande fall behandlar vi också nödvändiga uppgifter för att uppfylla lagkrav gällande register och bokföring, samt eventuella tillstånds- och ansökningsprocesser.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

NN Entreprenad & VVS AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och de däri angivna grunderna för personuppgiftsbehandling.  

Hur länge sparar NN Entreprenad & VVS AB personuppgifter

NN Entreprenad & VVS AB behandlar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Hur lång tid det är nödvändigt att behandla dina uppgifter beror på ändamålet med behandlingen och är därmed varierande.

Vi kan exempelvis komma att spara dina uppgifter under den tid som krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse, till exempel bokföringslagens krav, eller för att det är nödvändigt för att föra förteckning av tidigare utförda arbeten i syfte att fullfölja och bevaka garantiåtaganden.

Vilka delar NN Entreprenad & VVS AB personuppgifter med

I förekommande fall kan vi komma att dela dina personuppgifter med underleverantörer och andra bolag inom ramen för fullgörandet av vårt avtal. I sådana fall är dessa organisationer personuppgiftsbiträden för NN Entreprenad & VVS AB där personuppgiftansvar finns för NN Entreprenad & VVS AB. Dessa parter får inte använda personuppgifter för något annat ändamål än att utföra uppdrag för NN Entreprenad & VVS AB.

I vissa fall kan vi vidare vara skyldiga att enligt lag lämna ut personuppgifter på begäran av myndigheter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter

Det förtroende du ger oss när vi tar del av dina personuppgifter tar vi på största allvar. Vårt säkerhetsarbete innefattar rutiner och kompetensutveckling av vår personal, liksom ändamålsenliga tekniska system, för att upptäcka, hantera och åtgärda så att data inte sprids till obehöriga eller går förlorad.

Dina rättigheter

Du har enligt lagstiftning rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter, rätt till invändning, rätt till begränsning av behandling i vissa fall, rätt till radering av uppgifter i vissa fall, rätt till registerutdrag (tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig), samt under vissa förutsättningar rätt till datorportabilitet.

Vill du veta mer om dina rättigheter eller har en begäran om att hantera eller utöva dem på något vis är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter för frågor om personuppgiftsbehandling

Du kan alltid kontakta NN Entreprenad & VVS AB kundtjänst via e-post till info@nordvallnyman.se för frågor samt för att hantera eller utöva din rätt till dina personuppgifter.